Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 02:45

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την απαλλοτρίωση χώρου του πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων

Επιλέγουσα ή Συντάκτρια 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
anaplasi5Δημοσιεύτηκε η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης της Πρώην Λιμενοβιομηχανικής Περιοχής Λιπασμάτων με την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου του Εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας, τριών ανεξάρτητων γηπέδων στο χώρο του πρώην εργοστασίου Παραγωγής Λιπασμάτων ιδιοκτησίας σήμερα της εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», 
Το περιφερειακό συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
 Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση του έργου της Ανάπλασης της Πρώην Λιμενοβιομηχανικής Περιοχής Λιπασμάτων με την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου του Εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας, τριών ανεξάρτητων γηπέδων στο χώρο του πρώην εργοστασίου Παραγωγής Λιπασμάτων.
 
Η απαλλοτρίωση έχει προεκτιμώμενη δαπάνη 10.000.000€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από πιστώσεις του έργου με τίτλο «Απαλλοτρίωση Χώρου Πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων για την Κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου του Εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας», που έχει ενταχθεί με την υπ. αρ. 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής, με διάθεση πίστωσης ύψους 17.500.000 € και κωδικό ΚΑΕ 9719.07.00.
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας 16 εποπτείας ΟΤΑ (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γλ. Τζήμερος και κ. Κ. Ψαραδέλης. 
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ν. Αδαμόπουλος, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.
           ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Οι τρεις κύριοι στόχοι της ανάπλασης της πρώην βιομηχανικής περιοχής των Λιπασμάτων είναι η ενδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα της, ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητάς της και η ομαλή ένταξη στο περιβάλλον αστικό τοπίο.
Συγκεκριμένα, ως επιμέρους στόχοι ορίζονται οι εξής:
• σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα
• προσβασιμότητα
• ενίσχυση των οικολογικών τρόπων μετακίνησης
• αποκατάσταση του φυσικού τοπίου
• προστασία του περιβάλλοντος
• ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και ιστορίας του τόπου
• αναβάθμιση και αναζωογόνηση της περιοχής με νέες χρήσεις για όλη τη διάρκεια
του χρόνου (πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία, αναψυχή, εκπαίδευση, περιβάλλον)
• σύγχρονος σχεδιασμός-νέες τεχνολογίες
• επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς της και μετατροπής της σε υπερτοπικό πόλο έλξης.

ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣΗΣ
Η απαλλοτρίωση γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας καθώς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με σεβασμό στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών για βιώσιμες λειτουργικά και περιβαλλοντικά πόλεις και αστικές υποδομές.Μέσω της απαλλοτρίωσης θα επιτευχθούν οι εξής βασικοί άξονες
 
Ο σκοπός της απαλλοτρίωσης αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες:
Α) Δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για την αναβάθμιση του δυτικού Πειραιά, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση χρήσεων, αυτού του χαρακτήρα, άμεσα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων της αναψυχής προς το θαλάσσιο μέτωπο.
Β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων για κοινόχρηστες χρήσεις και χρήσεις αναψυχής στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου με τη δημιουργία εκτεταμένου πάρκου κοινόχρηστου πρασίνου.
Γ) Προστασία και ανάδειξη των μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με επανάχρησή τους με συμβατές στις ανωτέρω χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες ανάγονται στην ιστορικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.
Δ) Αύξηση του ισοζύγιου πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η ευρύτερη περιοχή εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό πρασίνου σε επίπεδο άστεως στη χώρα. Η αύξηση του ποσοστού πρασίνου πρέπει να είναι σε έκταση, συνεκτικότητα χώρου και είδος φυτών -δέντρων ικανή να δημιουργεί έναν υπερτοπικής επιρροής πόλη πρασίνου.
Ε) Απόδοση στην ευρύτερη περιοχή δημόσιου, κοινόχρηστου χώρου, ώστε να εξισορροπηθεί η απουσία ελεύθερων, δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων (π.χ. πλατείες, αλση) που εμφανίζει η ευρύτερη περιοχή
ΣΤ) Εξυγίανση του εδάφους / υπεδάφους από τα παραπροϊόντα που εναποτίθεντο κατά την περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου και τα οποία σήμερα εξακολουθούν να ρυπαίνουν την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας για την υγεία των κατοίκων. 
Ζ) Αποκατάσταση λειτουργικά, αισθητικά, πολεοδομικά της σύνδεσης της πόλης με το παράκτιο μέτωπο και τη θάλασσα, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η λειτουργία του λιμανιού (ΟΛΠ) και οι συνεχείς επεκτάσεις του είχαν αποκόψει την ελεύθερη -ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση από τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
Oλόκληρη η απόφαση εδώ
Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Ιουνίου 2019 07:16

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση