Κυριακή, 16 Ιουλίου 2023 22:47

Η κλιματική αλλαγή χτυπάει στου κουφού την πόρτα = κοινωνικές εντάσεις χωρίς προηγούμενο; + ένα σταγονίσιο σχόλιο

Επιλέγων ή Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

kausonasNicolas Sevastakis, από το fb. 

Πολύ σύντομα, στον κοντινό μας πολιτικό χρόνο, οι ευρωπαϊκές αρχές ή και μεμονωμένες κυβερνήσεις θα επιβάλλουν ειδικά, έκτακτα μέτρα για το περιβάλλον. Με αναστολή δραστηριοτήτων, σημαντικές παρεμβάσεις στην "κανονικότητα", περιορισμούς στον τουρισμό και ενεργειακούς κόφτες.

Οι πρώτοι που θα αντιδράσουν σε αυτό θα είναι οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής δεξιάς, μέρος των (νεο)φιλελεύθερων, μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και καταναλωτές, λαϊκός κόσμος, νέοι.  Φαίνεται όμως πως η κρισιμότητα των καταστάσεων είναι τέτοια που κάποιες εξουσίες θα προχωρήσουν και γι αυτό θα υπάρξουν νέες συγκρούσεις και διαιρέσεις πολύ πιο σύνθετες από όσο οι διαιρέσεις για την αναδιανομή πόρων ή για τους μισθούς.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν υπάρχουν ώριμες πολιτικές και διανοητικές δυνάμεις για να επεξεργαστούν το πρόβλημα των ορίων και να το εντάξουν σε έναν ορισμό της δημοκρατίας ως πολιτεύματος του κοινού καλού ή πολιτείας που προστατεύει τα απειλούμενα συλλογικά αγαθά. Αν μια μετα-φιλελεύθερη κοινωνική/ οικολογική δημοκρατία, έχοντας ενσωματώσει σημαντικά στοιχεία της φιλελεύθερης δημοκρατίας, θα μπορέσει να προλάβει τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Όλα αυτα δεν είναι φουτουριστικά θέματα αλλά η ύλη του επείγοντος. Πολλά από τα καθιερωμένα πρότυπα οικονομικής και πολιτιστικής ζωής χρειάζεται να αραιώσουν ή να ελαττωθεί το αποτύπωμά τους. Ποιες πολιτικές, συνδικαλιστικές και πνευματικές δυνάμεις μπορούν να χειριστούν αυτά τα δυσθεώρητα καθήκοντα;

Σ.Δ. Η κλι­μα­τι­κή κρί­ση οξύ­νει και πολ­λα­πλα­σιά­ζει τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να; Ναι, είναι η απάντηση των δεδομένων από κάθε μέρος του πλανήτη. Ακόμα και αν επικρατήσει σε πολλούς η ατομικίστικη λογική του "ο σώζων εαυτόν σωθήτω" πολλοί περισσότεροι θα είναι εκείνοι που θα πληρώσουν ακριβά την κλιματική αλλαγή αν δεν παρθούν έγκαιρα, δηλαδή από σήμερα, τα κατάλληλα μέτρα από όλους, μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Μάλλον περισσότεροι από αυτούς που αρνούνται την κλιματική κρίση που βρίσκεται εν εξελίξει και που όμως δεν είναι καθόλου λίγοι. Αλήθεια, αυτή η διαδεδομένη άρνηση δεν είναι ένα θέμα του γιατί και πως προκύπτει σε όλες τις χώρες; Σαν να έχουμε αποδεχθεί ότι ένα ποσοστό των 8 δισ. που ζουν σ'αυτόν τον πλανήτη θα αρνούνται σε κάθε διαφορετική περίπτωση το ολοφάνερο, το αυταπόδεικτο και δυστυχώς και για τους υπόλοιπους τίποτα δεν θα μπορεί να τους αλλάξει μυαλά παρά μόνο η ίδια η πραγματικότητα όταν όμως θα είναι πολύ αργά. 

Τα επιστημομικά δεδομένα: Στις αρ­χές της βιο­μη­χα­νι­κής πε­ριό­δου στην ατμό­σφαι­ρα υπήρ­χαν πε­ρί­που 280 ppm διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα. Σήμε­ρα, 250 χρό­νια μετά, έχουν ξε­πε­ρά­σει τα 417 ppm. Εκπέ­μπου­με 52 δισ. με­τρι­κούς τό­νους/​χρό­νο αέ­ρια θερ­μο­κη­πί­ου, τυ­λί­ξα­με τη Γη με μια κου­βέρ­τα αε­ρί­ων, που θα δια­τη­ρη­θεί για 30 χρό­νια ακό­μα κι αν αύ­ριο έπαυε κάθε εκ­πο­μπή αε­ρί­ων. Την Τετάρ­τη ο Παγκό­σμιος Μετε­ω­ρο­λο­γι­κός Οργα­νι­σμός ανα­κοί­νω­σε ότι η προ­σε­χής 5ε­τία θα εί­ναι η θερ­μό­τε­ρη που έχει κα­τα­γρα­φεί και σε μία χρο­νιά η μέση θερ­μο­κρα­σία θα υπερ­βεί τον 1,5° Κελ­σί­ου πάνω από τα προ­βιο­μη­χα­νι­κά επί­πε­δα, με επι­πτώ­σεις στην υγεία, την ασφά­λεια τρο­φί­μων, τη δια­χεί­ρι­ση των νε­ρών και στο πε­ρι­βάλ­λον. Οι πι­θα­νό­τη­τες να συμ­βεί αυτό εί­ναι 66%.

kafsonasΤα εμπειρικά δεδομένα: Η­ Νότια Ευρώ­πη απει­λεί­ται από την ξη­ρα­σία (οι κα­τα­στρο­φές στην ελαιο­πα­ρα­γω­γή της Ισπα­νί­ας έχουν εκτι­νά­ξει τις διε­θνείς τι­μές), ενώ δί­πλα μας η Ιτα­λία θρη­νεί νε­κρούς και με­τρά­ει 20.000 αστέ­γους από τις χει­ρό­τε­ρες πλημ­μύ­ρες των τε­λευ­ταί­ων 100 ετών: 23 πο­τά­μια υπερ­χεί­λι­σαν, 41 πό­λεις επλή­γη­σαν, γέ­φυ­ρες/​δρό­μοι κα­τα­στρά­φη­καν.

Αυτά που συμ­βαί­νουν στην Ιτα­λία δεν μας εί­ναι ξένα: Πριν από επτά μή­νες εί­χαν ανοί­ξει οι ου­ρα­νοί στην Κρήτη και μέσα σε 10΄ έπε­σε όσο νερό συ­νή­θως πέ­φτει μέσα σε 3-4 χρό­νια, ενώ από ακραία πλημ­μυ­ρι­κά φαι­νό­με­να έχου­με θρη­νή­σει ζωές – υπεν­θυ­μί­ζω: 4 θά­να­τοι στην Ιαλυ­σό της Ρόδου το 2013, 25 στη Μάν­δρα το 2017, άλ­λοι 8 στα Πολι­τι­κά και στα Βασι­λι­κά της Εύβοιας το 2020. Ενώ το κα­λο­καί­ρι φέ­τος ίσως απο­δει­χθεί το πιο θερ­μό που έχει κα­τα­γρα­φεί. Το χει­ρό­τε­ρο, η Ελλά­δα ήδη βρί­σκε­ται μέσα στην κόκ­κι­νη ζώνη. Για «θερ­μο­κρα­σί­ες Σου­δάν», αν δεν ανα­στρέ­ψου­με την πο­ρεία, μι­λού­σε πριν λίγο καιρό ο Χρ. Ζερε­φός στον ΣΚΑΪ­, για καύ­σω­νες διαρ­κεί­ας (χω­ρίς να απο­κλεί­σει 50ά­ρια), με ό,τι συ­νε­πά­γο­νται για την αν­θρώ­πι­νη ζωή και την υγεία, τα δάση, τα νερά και τις καλ­λιέρ­γειες, μι­λού­σε λίγο πριν τις εκλογές στην ΕΡ­Τ ο Κ. Λαγου­βάρ­δος, διευ­θυ­ντής Ερευ­νών του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου.

Σκέψη. Όμως για να ρυ­παί­νου­με λι­γό­τε­ρο θα πρέ­πει να αλ­λά­ξου­με τρό­πο ζωής και πα­ρα­γω­γής. Και για να ενι­σχύ­σου­με τις υπο­δο­μές θα πρέ­πει να γί­νουν ανα­τρο­πές στην κα­τα­νο­μή των πό­ρων (πα­ρά­δειγ­μα προς απο­φυ­γήν, η κα­τα­νο­μή του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και Ανθε­κτι­κό­τη­τας), στο ύψος των δια­θέ­σι­μων πό­ρων και στις δη­μο­σιο­νο­μι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες. Είναι με­γά­λα και κρί­σι­μα θέ­μα­τα. Ευλό­γως δεν απα­σχό­λη­σαν τον προ­ε­κλο­γι­κό διά­λο­γο.

Κάπως έτσι επιστρέφουμε στο πρώτο άρθρο.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023 09:11
Λάκης Ιγνατιάδης

Ραβδοσκοπία ατζαμή

Σχόλια   

0 # Ιγνατιάδης Λάκης 23-07-2023 09:53
Κάποιες ακόμα εκτιμήσεις από την WWF Ελλάς για το κλίμα στην Μεσόγειο και άρα και στην Ελλάδα, που σχετίζεται με την κλιματική κρίση.

Το σενάριο αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C προβλέπει ότι στη Μεσόγειο:

οι δασικές εκτάσεις που θα καίγονται ετησίως θα αυξηθούν κατά 41%,
οι ακραίοι καύσωνες, που κανονικά εμφανίζονται μία φορά στα είκοσι χρόνια, θα αυξηθούν κατά 173%
οι ραγδαίες βροχοπτώσεις θα αυξηθούν κατά 10%.
Στους +2°C, δηλαδή στο οριακό σενάριο αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας που έχει θέσει η διεθνής κοινότητα στη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, αναμένεται ότι:

οι δασικές εκτάσεις που θα καίγονται ετησίως θα αυξηθούν κατά 62%
οι ακραίοι καύσωνες κατά 478%
οι ραγδαίες βροχοπτώσεις κατά 21%.
Με απλά λόγια ο πλανήτης μας υποφέρει από υψηλό πυρετό. Παρόλα αυτά, η διεθνής κοινότητα δείχνει να βρίσκεται σε αφασία. Οι εθελοντικές δεσμεύσεις των κρατών, στο πλαίσιο της Συνθήκης του Παρισιού, για απελευθέρωση από τον άνθρακα αποδείχτηκαν πολύ κατώτερες της κρισιμότητας. Με τις ισχύουσες δεσμεύσεις, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη θα ξεπεράσει τους +3°C ως το τέλος του αιώνα.
Παράθεση
0 # Κοντογεώργου Μαρία, από το fb 17-07-2023 08:46
Μια προσπάθεια εξήγησης γιατί υπάρχουν πολλοί και εδώ και σε όλες τις χώρες που αρνούνται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής με όλα όσα συνεπάγεται. Μερικές εικασίες: Καταρχάς, είναι όντως εύκολο, γιατί η αποδοχή του προβλήματος σε αναγκάζει να ξεβολευτείς, να αλλάξεις συνήθειες και τρόπο ζωής και να διεκδικήσεις μέτρα και αλλαγές από αυτούς που ευθύνονται, οι οποίοι όμως τυγχάνει να είναι ισχυροί και άντε να τα βάλεις μαζί τους. Δεύτερον, γιατί οι άνθρωποι έχουμε την τάση να αγνοούμε τα προβλήματα με την ελπίδα ότι, αν δεν τα κοιτάμε, θα τσατιστούν και θα φύγουν, και τα προσέχουμε μόνο όταν έχουν καταλάβει όλο το δωμάτιο. Και, τρίτον, και μάλλον χειρότερο, γιατί με αυτή την άρνηση μια μερίδα κόσμου εκφράζει ένα ολόστρεβλο «αντισυστημισμό»: η κλιματική κρίση είναι επινόηση της ελίτ για να βγάλει λεφτά από την πράσινη ανάπτυξη. Σε αυτό προστίθεται και ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος μετά την πανδημία αντιεπιστημονισμός, με τους επιστήμονες να θεωρούνται μίσθαρνα όργανα των ελίτ, όπως επίσης και μια τάση να θεωρούμε τους εαυτούς μας παντογνώστες και, φυσικά, πονηρούς, που μυρίζονται τη συνωμοσία από χιλιόμετρα. Είναι ένας πολύ βολικός αντισυστημισμός, γιατί δε θέτει κανένα άλλο καθήκον, πέρα από το να γράφεις «Έλεος!!!!!» κάτω από αναρτήσεις επιστημόνων που ανακοινώνουν τα χαΐρια μας.
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση