Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 10:21

Ενώ γνωρίζουμε τη μεγάλη απειλή της επερχόμενης κλιματικής αλλαγής γιατί κάνουμε τα ελάχιστα που τίποτα δεν αλλάζουν;

Επιλέγων ή Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

klimatikiΣ.Δ. Πάντα είναι σπάνιο να διαβάζεις ένα άρθρο που δεν σε αφορά στο εδώ και τώρα και να νιώθεις ένα κόμπο στο στομάχι. Κι αυτό διότι είναι ανθρώπινο να σε πιάνουν στα δίχτυα τους σκέψεις που μπλέκονται στην τρέχουσα καθημερινότητά σου, που επηρεάζουν τις προσδοκίες που έχεις για το σήμερα άντε και για το μεθαύριο. Kαι που στην τελική δεν χρειάζεται να επεξεργαστείς και να κάνεις τις αναγκαίες αναγωγές στις πληροφορίες που κοινοποιεί το άρθρο και να φέρεις στα μέτρα σου τα συμπεράσματα που βγάζει. Ναι, αλλά ως γνωστόν, πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Να, όπως αυτό το ψυχρό άρθρο του Κώστα Καλλίτση, που κατάφερε να φυσήξει ένα μαύρο σύννεφο στο μέσα ουρανό μου μιλώντας για τις επόμενες δεκαετίες, τότε που κανένα ίχνος μου δεν θα υπάρχει στον κόσμο. Το μόνο που σώζει αυτό το πειστικό άρθρο και δεν με πήρε εντελώς από κάτω είναι αυτή ακριβώς η λιτή και σαφής ψυχρότητά του.

 Κώστας Καλλίτσης. Ακού­γε­ται άδι­κο, για­τί η Ευρώ­πη έχει κά­νει όσα κα­νείς άλ­λος στον κό­σμο για την αντι­με­τώ­πι­ση της κλι­μα­τι­κής κρί­σης μετά τη 10ε­τία του 1970, αλλά η κλι­μα­τι­κή κρί­ση δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύ­νο­ρα, ούτε απω­θεί­ται ούτε επα­να­προ­ω­θεί­ται, και η Γηραιά Ηπει­ρος βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρό της. Το φε­τι­νό κα­λο­καί­ρι άνοι­ξε με πυ­κνά, δια­δο­χι­κά κύ­μα­τα καύ­σω­να κυ­ρί­ως στη δυ­τι­κή και στη νο­τιο­δυ­τι­κή Ευρώ­πη, ανέ­βη­κε με­ρι­κούς βαθ­μούς και η θερ­μο­κρα­σία της Μεσο­γεί­ου, μέσα σε δύο μή­νες κά­η­καν και 700.000 εκτά­ρια ευ­ρω­παϊ­κά δάση. Και τώρα, ο Αύγου­στος τε­λειώ­νει με ένα σπά­νιο, αν όχι πρω­το­φα­νή, συν­δυα­σμό ξη­ρα­σί­ας και κα­ται­γί­δων. Οι όροι του προ­βλή­μα­τος πλέ­ον δεν εξαρ­τώ­νται από κα­νέ­ναν με­μο­νω­μέ­να, ούτε καν από ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη.


Ουδείς (πλην ίσως κά­ποιων τρα­μπι­κών…) αμ­φι­βάλ­λει για το αν­θρω­πο­γε­νές της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Εκπέ­μπο­ντας πε­ρί­που 52 δισ. με­τρι­κούς τό­νους διο­ξεί­διο του άν­θρα­κα και άλλα αέ­ρια του θερ­μο­κη­πί­ου κάθε χρό­νο, έχου­με τυ­λί­ξει ασφυ­κτι­κά τη Γη με μια «κου­βέρ­τα αε­ρί­ων» και την υπερ­θερ­μαί­νου­με. Τα τε­λευ­ταία 200 χρό­νια, η θερ­μο­κρα­σία του πλα­νή­τη έχει αυ­ξη­θεί πε­ρί­που 0,85ο Κελ­σί­ου – και το 75% αυ­τής της αύ­ξη­σης ση­μειώ­θη­κε τον τε­λευ­ταίο μι­σόν αιώ­να. Στο επί­κε­ντρο της υπερ­θέρ­μαν­σης βρί­σκε­ται η Ευρώ­πη.

Στη Γαλ­λία, τα νερά στα πο­τά­μια δεν επαρ­κούν για να ψυ­χρά­νουν τους πυ­ρη­νι­κούς αντι­δρα­στή­ρες και η χώρα γί­νε­ται από εξα­γω­γέ­ας ει­σα­γω­γέ­ας ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Η­ Ιτα­λία βλέ­πει τις υδροη­λε­κτρι­κές μο­νά­δες της να αδρα­νούν λόγω της ξη­ρα­σί­ας, αλλά ταυ­τό­χρο­να σφο­δρές κα­ται­γί­δες παίρ­νουν αν­θρώ­πι­νες ζωές και προ­κα­λούν με­γά­λες υλι­κές κα­τα­στρο­φές. Ανά­λο­γα φαι­νό­με­να πλη­θαί­νουν και επε­κτεί­νο­νται. Τα αντί­θε­τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να αλ­λη­λο­συν­δέ­ο­νται κι αλ­λη­λο­ε­πι­δρούν, οι κα­τα­στρο­φές που προ­κα­λεί το ένα με­γε­θύ­νουν τις κα­τα­στρο­φές που θα επι­φέ­ρει το άλλο. Η πρό­λη­ψη γί­νε­ται προ­τε­ραιό­τη­τα.

Είναι θέμα απλής, κοι­νής λο­γι­κής. Πρώ­τος στό­χος πρέ­πει να εί­ναι η δρα­στι­κή μεί­ω­ση των εκ­πο­μπών αε­ρί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου. Δυστυ­χώς, ο πό­λε­μος στην Ουκρα­νία και οι συ­νέ­πειές του στην ενερ­γεια­κή οι­κο­νο­μία έχουν πάει πίσω αυ­τήν την προ­σπά­θεια σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη: Αντί να συ­ζη­τά για την τα­χεία από­συρ­ση του αε­ρί­ου, αγω­νιά αν θα έχει αρ­κε­τό φυ­σι­κό αέ­ριο, το πλη­ρώ­νει όσο όσο και χα­ρα­κτη­ρί­ζει πρά­σι­νες τις επεν­δύ­σεις σε αυτό το ορυ­κτό καύ­σι­μο. Δεύ­τε­ρος στό­χος εί­ναι η ενί­σχυ­ση της αν­θε­κτι­κό­τη­τας των υπο­δο­μών στις ακραί­ες (αλλ’ όχι σπά­νιες, πλέ­ον…) συν­θή­κες της κλι­μα­τι­κής κρί­σης. Φωνή σύ­νε­σης, η έκ­κλη­ση της διευ­θύ­ντριας του ΔΝΤ, Κρι­στα­λί­να Γκε­ορ­γκί­ε­βα, για επεν­δύ­σεις 3-6 τρισ. δολ. σε πρά­σι­νη ενέρ­γεια και υπο­δο­μές πα­γκο­σμί­ως, κάθε χρό­νο έως το 2050 – αντί για μό­λις 630 εκατ. που γί­νο­νται σή­με­ρα.

Πού εντο­πί­ζο­νται οι κύ­ριες δυ­σκο­λί­ες; Θα πεί­τε –σω­στά– στα ευ­ρύ­τε­ρα και βα­θιά δια­κλα­δω­μέ­να κα­τε­στη­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα του άν­θρα­κα, των ορυ­κτών καυ­σί­μων. Συμ­φέ­ρο­ντα που ενι­σχύ­ο­νται στις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες κρί­σης – εν­δει­κτι­κή εί­ναι η εκτί­μη­ση του ΔΝΤ, ότι τα αυ­ταρ­χι­κά κα­θε­στώ­τα των σε­ΐ­χη­δων, οι οποί­οι έτυ­χε να γεν­νη­θούν πάνω σε κοι­τά­σμα­τα πε­τρε­λαί­ου στη Μέση Ανα­το­λή, θα έχουν επι­πλέ­ον ου­ρα­νο­κα­τέ­βα­τα κέρ­δη 1,3 τρισ. δολ. στην 4ε­τία έως το 2026. Υπάρ­χουν, ωστό­σο, και άλ­λες με­γά­λες δυ­σκο­λί­ες.

Αν μας έλε­γαν ότι ένα αε­ρο­πλά­νο έχει 20% πι­θα­νό­τη­τες να πέ­σει, δεν θα παίρ­να­με το ρί­σκο να πε­τά­ξου­με με αυτό. Αν, όμως, ακού­με ότι υπάρ­χουν 20% πι­θα­νό­τη­τες η άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας να ξε­πε­ρά­σει τους 3 ή 4 βαθ­μούς Κελ­σί­ου τις προ­σε­χείς 10ε­τί­ες και η Γη να γί­νει αβί­ω­τη για τον άν­θρω­πο, άρ­ρη­τα, χω­ρίς να το πα­ρα­δε­χτού­με ευ­θέ­ως, συ­μπε­ρι­φε­ρό­μα­στε με τρό­πο που δεί­χνει ότι ανέ­με­λα παίρ­νου­με το ρί­σκο, που απει­λεί τα δι­καιώ­μα­τα και τη ζωή μελ­λο­ντι­κών γε­νιών. Αυτή η ανή­θι­κη συ­μπε­ρι­φο­ρά ίσως αλ­λά­ξει αν κα­τα­νο­ή­σου­με ότι η κρί­ση απει­λεί και τη δική μας ζωή. Αρκεί, βε­βαί­ως, να προ­λά­βου­με.

Πηγή:  ananeotiki.gr

Χρειάζονται μεγάλες πράσινες επενδύσεις τωνκα. Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα γενική διευθύντρια του ΔΝΤ και Τομπίας Αντριαν, διευθυντής Τμήματος Κεφαλαιαγορών και Nομισματικής Πολιτικής του ΔΝΤ..

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022 19:04
Λάκης Ιγνατιάδης

Ραβδοσκοπία ατζαμή

Σχόλια   

0 # Ιγνατιάδης Λάκης 28-08-2022 12:23
ΠΑΚΙΣΤΑΝ προχθές και χθες.
Περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες που πλήττουν το Πακιστάν.
Πάνω από 1.343 είναι οι τραυματίες. Ο συνολικός αριθμός των ζώων που πέθαναν στις βροχές έφτασε τα 793.995 με πάνω από 85.897 να πεθαίνουν το προηγούμενο 24ωρο.
Το ίδιο διάστημα άλλα 175.069 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ανεβάζοντας τον αριθμό των κατεστραμμένων σπιτιών σε 670.328.
Σήμερα οι αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης σε χιλιάδες άλλους που ζουν κοντά σε ποτάμια τα οποία έχουν φουσκώσει από τις καταρρακτώδεις βροχές.
Περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ένας στους 7 Πακιστανούς, έχει πληγεί από τις πλημμύρες.
Οι Πακιστανοί αξιωματούχοι αποδίδουν αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες στην κλιματική αλλαγή, δηλώνοντας ότι η χώρα τους υφίσταται αδίκως τις συνέπειες των ανεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές του κόσμου.
Συμφωνώ με τους Πακιστανούς αξιωματούχους
Συμφωνώ με τους Πακιστανούς αξιωματούχους
Συμφωνώ με τους Πακιστανούς αξιωματούχους Κι επειδή τα αέρια, στα οποία οφείλεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου που προκαλεί την κλιματική αλλαγή αν δεν πάρουμε όσο πιο σύντομα γίνεται τα κατάλληλα μέτρα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οφείλονται εν πολλοίς στις Η.Π.Α, Ε.Ε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Κίνα και Ινδία, αυτές οι χώρες το σωστό και το δίκαιο δεν είναι να πληρώσουν τα περισσότερα για τα μέτρα που απαιτούνται να παρθούν σε όλη τη Γη; Ε, τι λες εσύ;
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση