Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 16:35

Οι απαντήσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας για το κλάδεμα των δένδρων εντός του αστικού ιστού και από δίπλα και ο Συνήγορος του Πολίτη

Επιλέγων ή Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

prasino8Σε απάντηση των ερωτημάτων που θέσατε στο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι:

Η ισχύουσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή για το κλάδεμα των δέντρων είναι η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων, η οποία περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση Δ22/4193/2019 (Φ.Ε.Κ. 4607/Β/2019) «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες».

Σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της ως άνω Τεχνικής Προδιαγραφής στις πραγματοποιούμενες κλαδεύσεις δέντρων εντός αστικού ιστού στη χώρα μας, θέλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1. Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο στα Δημόσια Έργα & Μελέτες και όχι στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου (είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα), με αποτέλεσμα την μη τήρησή τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αξίζει να επισημάνουμε ότι οι εργασίες διαχείρισης πρασίνου αν και αποτελούν εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν επιστημονικές γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία για την ορθή εκτέλεσή τους - κάτι που αναγνωρίζει το Δημόσιο όταν αναθέτει σχετικά Έργα ή Μελέτες - αντιμετωπίζονται στα πλαίσια των αναθέσεων παροχών υπηρεσιών κλπ από το Δημόσιο, ως «γενικές υπηρεσίες» (βλ. για παράδειγμα ΕλΣυν Τμ. V, Πρ 14/2011), με αποτέλεσμα να εκτελούνται κυρίως από ανειδίκευτους εργάτες με τα δυσάρεστα αποτελέσματα που είδαμε στην περίπτωση της Αίγινας αλλά και αλλού.

2. Όπως επισημαίνεται και στην Ενότητα 1- Αντικείμενο της προαναφερθείσας Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ, με αυτή επιδιώκεται η ομαδοποίηση και 2 παρουσίαση των γενικών κανόνων στους οποίους έχει οδηγήσει η επιστημονική έρευνα και εμπειρία, ενώ οι πρακτικές που περιλαμβάνονται σε αυτήν δεν είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις κατηγορίες και τα είδη των δέντρων, ενώ προβλέπεται ότι η Φυτοτεχνική Μελέτη του κάθε συγκεκριμένου έργου είναι αυτή που θα καθορίσει τις κατάλληλες κατά περίπτωση επεμβάσεις και ενδεχομένως θα προβλέψει και εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Στη χώρα μας, πολύ συχνά, οι κλαδεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου πραγματοποιούνται με λανθασμένες πρακτικές, γεγονός που είναι επιζήμιο για τη μορφή, την αισθητική και συχνά για την υγεία και την ευρωστία των δέντρων, αλλά και την ασφάλεια των πολιτών, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν το πλήθος των λειτουργιών που μπορούν να επιτελούν στον αστικό χώρο. Οι κυριότερες αιτίες εφαρμογής ακατάλληλων κλαδεύσεων και γενικότερα της μη ορθολογικής διαχείρισης αστικού πρασίνου είναι:

1. Αυτές σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από ανθρώπους που δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία.

2. Οι πόροι που διατίθενται για το αστικό πράσινο είναι περιορισμένοι και δεν υπάρχει από τους Δήμους μακροχρόνιος σχεδιασμός και προγραμματισμός, σχετικά με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου της περιοχής ευθύνης τους και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.

3. Η ανεπάρκεια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που αφορά στη διαχείριση του αστικού πρασίνου.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αστικό πράσινο και τη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, θεωρούμε αναγκαίο να γίνει κατανοητό από όλους όσους λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν σε θέματα διαχείρισης αστικού πρασίνου (νομοθέτης, δημοτικές αρχές, περιφερειακές αρχές), ότι τα δέντρα είναι ζωντανοί οργανισμοί με τη δική τους ιδιαίτερη φυσιολογία και οι εργασίες διαχείρισης πρασίνου θα πρέπει να πραγματοποιούνται με πλήρη κατανόηση της βιολογίας του δέντρου και της απόκρισης και ανοχής του σε κάθε επέμβαση. Σύμφωνα με τα παραπάνω και για την βελτίωση των προβλημάτων που αφορούν στη διαχείριση αστικού πρασίνου στη χώρα μας, θέλουμε να προτείνουμε να ακόλουθα:

1. Οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ που διαχειρίζονται Δέντρα και αστικό πράσινο θα πρέπει να διαθέτουν οργανωμένη και επαρκώς στελεχωμένη υπηρεσία πρασίνου, με υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη μόρφωση και γνώση, ώστε να κατευθύνουν και να επιβλέπουν τις εργασίες σε δέντρα. Όταν οι εργασίες δεν πραγματοποιούνται με αυτεπιστασία από τις υπηρεσίες πρασίνου, θα πρέπει η ανάθεση τους να γίνεται σε αναδόχους που έχουν την τεχνική και επιστημονική επάρκεια να αναλάβουν τέτοιες εργασίες. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε αρκετούς δήμους της χώρας, είναι τέτοια η υποστελέχωση των υπηρεσιών πρασίνου, ώστε η διαχείριση του αστικού πρασίνου γίνεται από μηχανικούς ή αποφοίτους λυκείου, οι οποίοι δεν διαθέτουν φυσικά ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις βιολογίας των δέντρων.

2. Οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ που διαχειρίζονται δέντρα και αστικό πράσινο θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά επαρκείς και κατάλληλους πόρους για 3 τη διατήρηση και τη βελτίωση του αστικού πρασίνου της περιοχής ευθύνης τους.

3. Να επεκταθεί η υποχρέωση εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών σε εργασίες αυτεπιστασίας και σε παροχές υπηρεσιών διαχείρισης πρασίνου.

4. Θεωρούμε πολύ σημαντικό η διαχείριση του αστικού πρασίνου να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα στοχεύει στη διατήρηση και τη βελτίωση του αστικού πρασίνου, δεδομένης της απογοητευτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας, αλλά και των αυξημένων προβλημάτων που αναμένεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Η ορθή διαχείριση του αστικού πρασίνου, ώστε να είναι υγιές, ασφαλές και υψηλής αισθητικής, απαιτεί εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ελλιπούς θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία και η διαχείρισή του σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συμβάλλουμε με τη γνώση και την εμπειρία των μελών μας, σε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, για την επέκταση και την αναβάθμιση του αστικού πρασίνου στη χώρα μας, που αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για τη Δ.Ε. Ο Πρόεδρος Λουκιανός Κοντέλας

Πηγή:  myota.gr/wp-content  

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την ορθολογική κλάδευση του αστικού πρασίνου  

Πες μου τον Δήμο σου, να σου πω τι χώρους πρασίνου έχει!(2017)

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022 11:27

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση