Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 19:44

Ταμείο Ανάκαμψης και ένα διπλό στοίχημα, του Κώστα Καλλίτση

Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

anakamphiΤο πιο καλό νέο δεν ήταν τόσο το ύψος του ευ­ρω­παϊ­κού προ­γράμ­μα­τος ανά­καμ­ψης. Τα πε­ρί­που 800 δισ. ναι μεν εί­ναι το με­γα­λύ­τε­ρο ευ­ρω­παϊ­κό πρό­γραμ­μα από την επο­χή του σχε­δί­ου Μάρ­σαλ, αλλά εί­ναι μι­κρό ανα­λο­γι­κά, π.χ., με το αντί­στοι­χο αμε­ρι­κα­νι­κό. Το πιο σπου­δαίο νέο ήταν ότι έγι­νε ένα βήμα αμοι­βαιο­ποί­η­σης του χρέ­ους: Πρώτη φορά ανοι­χτά δια­κη­ρύσ­σει η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ότι δα­νεί­ζε­ται από τις αγο­ρές και επι­με­ρί­ζει το προ­ϊ­όν του δα­νει­σμού στα κρά­τη-μέλη και, μά­λι­στα, όχι ανά­λο­γα με το μέ­γε­θος της οι­κο­νο­μί­ας τους, αλλά λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη και τις κα­τα­στρο­φές που υπέ­στη κα­θέ­να από την παν­δη­μία και τις ανά­γκες που έχει. Η­ Ελλά­δα εί­ναι από τους κερ­δι­σμέ­νους. Και έχει ευ­θύ­νη να ευο­δω­θεί αυτό το σχέ­διο, στον εαυ­τό της αλλά και στην Ευρώ­πη. Εξη­γού­μαι. Μέσα στην επό­με­νη 7ε­τία έχου­με την ευ­και­ρία να απορ­ρο­φή­σου­με 30,5 δισ. από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης.

Συνο­λι­κά, μαζί με τη μό­χλευ­ση, τα λε­φτά του νέου Ε­ΣΠΑ και της νέας Κοι­νής Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής, τα κε­φά­λαια θα ξε­πε­ρά­σουν τα 80, θα πλη­σιά­σουν τα 90 δισ. ευρώ. Εχου­με, δη­λα­δή, την ευ­και­ρία να αξιο­ποι­ή­σου­με πρό­σθε­τους πό­ρους που αντι­στοι­χούν στο πε­ρί­που 50% του ση­με­ρι­νού ακα­θά­ρι­στου εγ­χώ­ριου προ­ϊ­ό­ντος μας. Και αυ­τοί οι πό­ροι δεν θα αξιο­ποι­η­θούν κατά το δο­κούν, αλλά στο πλαί­σιο και με προ­τε­ραιό­τη­τες που έχει προσ­διο­ρί­σει η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή – έτσι, το 60% των δα­πα­νών θα οδεύ­σουν στην πρά­σι­νη και την ψη­φια­κή με­τά­βα­ση.

Μέσα σε ασφυ­κτι­κές προ­θε­σμί­ες κα­ταρ­τί­στη­κε το κυ­βερ­νη­τι­κό σχέ­διο. Εγκρί­θη­κε από την Κομι­σιόν. Το στοί­χη­μα εί­ναι η ορ­θο­λο­γι­κή και έγκαι­ρη υλο­ποί­η­σή του. Αν κοι­τά­ξου­με στο πα­ρελ­θόν θα δού­με ότι οι ελ­λη­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις δια­χει­ρί­στη­καν με­τα­πο­λε­μι­κά «πέ­ντε Ε­ΣΠΑ­» (το σχέ­διο Μάρ­σαλ και τέσ­σε­ρα κοι­νο­τι­κά προ­γράμ­μα­τα), χω­ρίς να μεί­νει το ανά­λο­γο ανα­πτυ­ξια­κό απο­τύ­πω­μα. Εγι­ναν έργα, αλλά έγι­ναν και κου­φά­ρια ερ­γο­στά­σια, έγι­ναν δια­με­ρί­σμα­τα στην επαρ­χία αντί για επεν­δύ­σεις στην αγρο­τι­κή οι­κο­νο­μία, έγι­ναν και «ξύ­πνιες» υπερ­τι­μο­λο­γή­σεις ξε­νο­δο­χεί­ων ή/​και άλ­λων αστρα­φτε­ρών κα­τα­σκευών που τρο­φο­δό­τη­σαν αδή­λω­τες κα­τα­θέ­σεις ιδιω­τών σε κά­ποια Ελβε­τία, Σιγκα­πού­ρη ή Πανα­μά. Τέτοιες αθλιό­τη­τες δύ­σκο­λα θα επα­να­λη­φθούν στις ση­με­ρι­νές συν­θή­κες. Οι κίν­δυ­νοι εί­ναι (α) να πα­ρο­χε­τευ­τούν κε­φά­λαια σε πα­ρά­πλευ­ρες δρά­σεις και (β) να μην κα­τα­φέ­ρου­με να απορ­ρο­φή­σου­με όλα τα κε­φά­λαια που μας ανα­λο­γούν.

Το Ταμείο Ανά­καμ­ψης δεν θα μοι­ρά­σει πό­ρους γε­νι­κά σε όλους, αλλά στο πιο σύγ­χρο­νο και ισχυ­ρό κομ­μά­τι της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Ενα άλλο κομ­μά­τι της οι­κο­νο­μί­ας, κα­θυ­στε­ρη­μέ­νο ή μη βιώ­σι­μο, που κα­τα­φέρ­νει να επι­βιώ­νει κάθε κρί­σης, σε βά­ρος του φο­ρο­λο­γου­μέ­νου και των ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων, θα επι­διώ­ξει να πά­ρει με­ρί­διο από τα άλλα κοι­νο­τι­κά προ­γράμ­μα­τα. Κάθε ευρώ που θα φύ­γει προς επι­χει­ρή­σεις-ζό­μπι θα βλά­ψει το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον. Δεύ­τε­ρος κίν­δυ­νος εί­ναι να μην κα­τα­φέ­ρου­με να απορ­ρο­φή­σου­με τα κε­φά­λαια. Τα εμπό­δια βρί­σκο­νται στο ίδιο το κρά­τος (ει­δι­κά στη δι­καιο­σύ­νη…), στην ελ­λη­νι­κή επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, που έχει κα­κο­συ­νη­θί­σει σε άλ­λου τύ­που συ­ναλ­λα­γές, και στις τρά­πε­ζες, που γλεί­φουν τις πλη­γές τους από τα κόκ­κι­να δά­νεια. Το στοί­χη­μα εί­ναι να τα αντι­με­τω­πί­σου­με.

Κι αυτό το στοί­χη­μα εί­ναι δι­πλό. Αφορά εμάς: Αξιο­ποιού­με ή χά­νου­με τους πό­ρους. Αφορά και όλη την Ευρώ­πη: Είτε θα δι­καιω­θεί το πρώ­το βήμα αμοι­βαιο­ποί­η­σης του χρέ­ους ή θα δο­θεί η ευ­και­ρία στους «φει­δω­λούς» να υπο­στη­ρί­ξουν ότι «με τέ­τοιους Νότιους» δεν πρέ­πει να επα­να­λη­φθεί.

Πηγή:  ananeotiki.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 19:58
Λάκης Ιγνατιάδης

Ραβδοσκοπία ατζαμή

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση